top of page

Algemene voorwaarden rovografie.com

Artikel 1: Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rovografie, hetzij onder de noemer van ‘Het Kollektief’ of rechtstreeks via Rovografie, en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities

2.1. De fotograaf: Rovografie, hierna genoemd “de fotograaf”; Robin Vermeulen, Haachtstraat 102 Veltem-beisem(3020). Met als ondernemingsnummer BE0775.332.777 

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als zijn opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die hem een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot , afdrukken, productie, product, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en hebben een bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.4. Offertes vermelden steeds een richtprijs, gebaseerd op verwachtingen van de opdrachtgever bij aanvang van de opdracht. Bijkomende verwachtingen zitten niet omvat in de offerte en zullen voor een afwijkende prijs van de offerte zorgen.

Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf. Een e-mail omvat ook deze bevestiging.

4.2. Een overeenkomst is bindend, mits overmacht.

4.3. De foto’s, de montage van de foto’s en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de opdrachtgever, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelijk een levertijd werd overeengekomen. De fotograaf zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het akkoord van de opdrachtgever met de foto’s, de montage en de begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto’s en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.

4.4. Ingeval van annulering na tot stand komen van de overeenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: - bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de uur prijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten. - bij annulatie tot 48 uur voordien : minimum 50% van de uurprijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten. - bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de uurprijs voor alle gereserveerde uren, vermeerderd met alle aangegane kosten.

4.5. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: - uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de geplande uurprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de geplande uurprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de geplande uurprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.

4.6. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een USB met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal foto’s per USB afhankelijk van de aard van de opdracht.

4.7. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s via USB aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld.

Artikel 5: TFP/TFCD fotosessies

5.1. Time for Pictures of Time for CD is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’ s krijgt van de fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolio - aanvulling kunnen dienen.

5.2. In dit geval zijn de bepalingen van art. 13 integraal van toepassing.

Artikel 6 : Betalingen

6.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de 20 dagen na factuurdatum.

6.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 15% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van  25 euro voor de eerste aanmaning, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Voor de tweede aanmaning wordt er een forfaitaire vergoeding van 75 euro gerekend, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

6.3. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

6.4. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 7: Levering, verzending, onkosten

7.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

7.2. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever.

7.3. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

7.4. De fotograaf levert enkel aan adressen in Belgie en Nederland.

7.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Bestelt u enkel een USB met hoge resolutie bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 20 werkdagen geleverd. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd binnen 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte.

7.6. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling.

7.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.8. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

7.9. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

7.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

7.11. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen maximum tot 50% van zijn uurtarief worden aangerekend.

7.12. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre - lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan het normale uurtarief.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

8.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is hij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

8.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein- , water- , luch - , of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, storingen door werken, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

8.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten-)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 9: Kwaliteit van het werk

9.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

9.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.3. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf worden aangerekend . Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

9.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

10.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling- , taalkundige , of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

10.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

10.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

10.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

10.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

10.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

10.8. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

10.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

10.10. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daar van aan de opdrachtgever door te rekenen.

10.11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merken-rechten, wier werken, prestaties , afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

10.12. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

10.13. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

10.14. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

10.15. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de houding van het te fotograferen dier of persoon. Posities van dieren is afhankelijk van het kunnen van zowel opdrachtgever, als dier. Ook het niet meewerken van modellen kan niet verhaalt worden op de fotograaf en de opdrachtgever zal alsnog het volledige bedrag verschuldigd zijn aan de fotograaf.

10.16. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen bij het uitvoeren van zijn opdracht. De opdrachtgever dient over de nodige toelatingen beschikken die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Bv betreden van een pand, dronebeelden maken, …

Artikel 11: Klachten

11.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@rovografie.com

11.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

Artikel 12: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

12.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die hij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

12.2. Het model en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie, hetzij digitaal of gedrukt.

12.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

12.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

12.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

12.6. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/ rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf.

12.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© Rovografie”. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen.

12.8. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

12.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “©Rovografie” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 euro per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 13: Portretrecht

13.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail.

Artikel 14: Bewaring van de bestanden

14.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 60 dagen na factuurdatum digitaal bewaard.

Artikel 15 : Wijzigingen voorwaarden

15 .1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

bottom of page